07/09/2020 | 913 |
0 Đánh giá

Vào ngày 08/04/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

 

 

Đối tượng được áp dụng
Chính phủ áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản suất, kinh doanh; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thời hạn nộp thuế  được gia hạn như thế nào?

Về Thuế giá trị gia tăng: Thời gian gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và tháng 6 năm 2020 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020. 

Về Thuế TNDN: Gia hạn 05 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp.

Về tiền Thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. 

Riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Hạn chót nộp là ngày 15/12/2020.

Các doanh nghiệp thỏa điều kiện được gia hạn thuế theo NĐ 41/2020/NĐ-CP cần làm gì?
Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo mẫu trong nghị định) bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp không nộp cùng thì thời hạn nộp chậm nhất là 30/7/2020.

Lưu ý quan trọng: Nộp giấy đề nghị sau ngày 30/07/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.


(*) Xem thêm

Bình luận